Zoek binnen hvdsg.nl...

Vacature(s) Raad van Commissarissen Huis voor de Sport Groningen.

Vanwege het aanstaande vertrek van één van de leden van de RvC zijn wij op zoek naar kandidaten die passen binnen het onderstaand profiel:

Specifieke expertise / aandachtsgebied Sport en Bewegen.

 • woonachtig in Noord-Nederland/Groningen en verwant met de regio;
 • kennis van sportbeleid en –management;
 • ervaring als professional in de sport;
 • recent verleden als (top)sporter in regio;
 • beschikt over een (sport)netwerk in de regio;
 • kennis en ervaring op het gebied van marketing, moderne communicatie, social media/ICT;
 • ‘jong’ van geest;
 • gezien de samenstelling van de huidige RvC gaat de voorkeur uit naar een vrouw;
 • beschikbaar vanaf juni 2019


Over de Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen oefent toezicht uit op het bestuur en de algemene gang van zaken van Huis voor de Sport Groningen (HvdSG), geeft de directeur/ bestuurder advies en voert de werkgeversfunctie uit. De Raad van Commissarissen telt nu drie leden, die voor een periode van vier jaar worden benoemd. De maximale zittingstermijn is acht jaar.

Tijdsbeslag
De Raad van Commissarissen vergadert vier maal per jaar en zoveel meer als haar taken dit noodzakelijk maken. Daarnaast kan, indien wenselijk, jaarlijks overleg plaatsvinden met een vertegenwoordiging van de Ondernemingsraad. Ook dient ruimte te bestaan om informeel te kunnen beraadslagen en regulier contacten te onderhouden met de organisatie en haar stakeholders.

Algemene taken Raad van Commissarissen
Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Commissarissen zich naar het belang van Huis voor de Sport Groningen en de met haar verbonden stakeholders. De Raad richt zich onder meer op:

 • het houden van toezicht op het realiseren van de statutaire doelstellingen van HvdSG;
 • het terzijde staan van de directeur/bestuurder met raad en advies,
  zowel gevraagd als ongevraagd;
 • het vervullen van het werkgeverschap ten opzichte van directeur/
  bestuurder;
 • het in samenwerking met de directeur/bestuurder in stand houden van een juiste governance;
 • het bevorderen van een open relatie met de stakeholders (ambassadeurs functie);


Algemeen profiel Raad van Commissarissen
Om de taken goed te kunnen uitvoeren worden algemene en specifieke eisen gesteld aan de Raad als collectief, aan individuele leden en aan de voorzitter in het bijzonder. In de Raad zullen diverse deskundigheden aanwezig moeten zijn om het brede spectrum van de stichting te kunnen overzien. Het functioneren van de Raad is gediend bij een goede teamsamenstelling. De individuele leden dienen elkaar qua competenties aan te vullen en in goede harmonie met elkaar samen te werken en dienen elkaar ook kritisch te kunnen aanspreken.

De leden van de Raad van Commissarissen zijn onafhankelijk, ook ten opzichte van elkaar, zij vertegenwoordigen geen gedeelde belangen.

De Raad van Commissarissen dient in volledige samenstelling te beschikken over:

 • algemene bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten en ervaring en een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • brede maatschappelijke betrokkenheid, is zelf maatschappelijk actief;
 • kennis van de maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van sport en bewegen;
 • goede kennis van public en corporate governance (sturen, beheersen, 
  toezicht en verantwoording);
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • financieel-economische kennis;
 • adviserend vermogen;
 • kennis en vaardigheden om de werkgeversrol in te vullen;
 • inzicht in wet- en regelgeving;
 • inzicht in het veld van de stakeholders van HvdSG;
 • kennis van ontwikkelingen in de lokale en regionale samenleving
 • academisch werk-denkniveau;

Meer informatie en solliciteren
Voor meer informatie over de vacature(s) kunt u contact opnemen met officemanager Jacqueline van Popta van Huis voor de Sport Groningen via T: 050-8700100. U kunt tot 1 mei a.s. uw interesse voor deze vacature(s) kenbaar maken door uw sollicitatiebrief en Curriculum Vitae te mailen naar E: j.vanpopta@hvdsg.nl.