Zoek binnen hvdsg.nl...

Landelijk onderzoek combinatiefuncties laat positieve resultaten zien

De Impuls brede scholen, sport en cultuur is gericht op een betere verbinding tussen de sectoren onderwijs, sport en cultuur. De inzet van combinatiefunctionarissen moet deze verbinding vorm en inhoud geven. De Impuls verloopt gefaseerd waarbij in opeenvolgende tranches (in totaal 4) een steeds groter aantal gemeenten in aanmerking komt.

In opdracht van het ministerie van VWS hebben het Mulier Instituut en Kennispraktijk een verdiepingsonderzoek uitgevoerd naar de inzet van combinatiefunctionarissen bij 6 eerste tranche gemeenten.

Binnen dit onderzoek is niet alleen gekeken in hoeverre de inzet effectief is met het oog op de landelijke doelstellingen maar ook naar de omstandigheden waaronder deze effecten al dan niet optreden. Bij deze eerste meting zijn 358 online vragenlijsten van combinatiefunctionarissen en direct betrokken scholen, sportorganisaties en culturele organisaties geanalyseerd. Tevens zijn er binnen de zes gemeenten 27 semigestructureerde interviews gehouden.

Uit het landelijke onderzoek blijkt dat de inzet van combinatiefunctionarissen bij 6 grote eerste tranche gemeenten leidt tot meer en kwalitatief beter aanbod, dit geldt voor zowel sport als cultuur. Bij sport is er met name een stijging van het naschoolse aanbod, op een (beperkt) aantal scholen is er dagelijks naschools aanbod. Veel betrokken sportverenigingen zien een toename van het aantal leden. Meer kinderen zijn vertrouwd geraakt met kunst- en cultuurvormen.

(Bron: Mulier Instituut)

Meer nieuws

Donar en Sarèl de Jong grote winnaars Sportgala

Gronings Sportdebat op 28 februari a.s.

Inschrijving Sporthopper geopend

Sarèl de Jong geeft kickboks-clinics aan kinderen

Damster leerlingen opgeleid tot schoolpleincoach

De Hoeksteen wordt Sportieve Gezonde School

SportinZicht oktober nu online!

Denk mee over Kardinge tijdens Beweegcafé op 29 oktober

Openbare sportplekken voorzien in behoefte

meer nieuws in het archief