Zoek binnen hvdsg.nl...

cao Sportverenigingen biedt alternatief voor de ketenbepaling

Op 1 juli 2015 verandert, als gevolg van de verdere invoering van de Wet Werk en Zekerheid o.a. de ketenbepaling m.b.t. arbeidsovereenkomsten van tijdelijke duur. Tot 1 juli 2015 regelt de wet dat een keten van tijdelijke arbeidsovereenkomsten na 36 maanden overgaat in een vaste aanstelling. Alleen wanneer er meer dan 3 maanden tussen 2 opeenvolgende arbeidsovereenkomsten zit, wordt de reeks verbroken. De cao Sportverenigingen kent al sinds 2010 een verruiming van deze ketenbepaling die naadloos aansluit bij de behoefte in de amateursport.

Echter, per 1 juli 2015 wordt in de wet de vereiste onderbreking van 3 maanden verhoogd naar 6 maanden. Daarnaast ontstaat al na 24 maanden ontslagbescherming. Hiermee valt in de (amateur)sport absoluut niet te leven, noch door de werkgevers, noch door werknemers en dan hebben we het vooral over trainers.

Afwijken van de ketenbepaling
Het is mogelijk om op grond van art.7:668a lid 5 BW in de collectieve arbeidsovereenkomst af te wijken van de ketenbepaling. Ook in de sportsector. De oplossing voor de ketenbepaling voor de amateursport  is te vinden in de cao Sportverenigingen. Ook na 1 juli 2015. Met de cao Sportverenigingen is het namelijk toegestaan om maximaal 6 arbeidsovereenkomsten binnen 48 maanden af te sluiten. De trainer/coach komt pas vast in dienst wanneer hij langer dan 4 jaar bij een sportvereniging werkt of voor het verstrijken van die termijn een 7e arbeidsovereenkomst tekent.

Omdat in de huidige cao Sportverenigingen een beroep is gedaan op de overgangsregeling is tot 1 juli 2016 nog steeds een minimale onderbreking van 3 maanden voldoende om de keten te verbreken.

Netwerk in de sport
De cao Sportverenigingen is van toepassing wanneer sportverenigingen en trainers zich laten ondersteunen bij het werkgeverschap door één van de 5 servicebureaus die samenwerken in het project ‘Netwerk in de Sport’. Deze cao regelt de rechtspositie van het sporttechnisch kader dat werkt bij sportverenigingen en kent reeds vanaf 2010 een verruiming van de wettelijke ketenbepaling. In Netwerk in de sport werken het Arbeidsloket Groningen, Sportkader Nederland, Sportservice Noord-Brabant, Sportwerkgever Fryslan en STK Drenthe samen.

Verruiming in de toekomst
Minister Asscher (ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid) heeft in zijn beantwoording van Kamervragen door de VVD (5 februari 2015, ref. 2015-0000018390) uitgelegd waarom hij van mening is dat de ketenbepaling bij ministeriële beschikking buiten werking is gesteld voor trainers in het profvoetbal. Het feit dat ook in de amateursport  de (betaalde) trainer/coach bepalend is voor het samenstellen van de selectie en dat contracten voor bepaalde tijd ook in deze bedrijfstak gebruikelijk zijn en gewenst door zowel technisch kader als verenigingsbestuur, rechtvaardigt onze verwachting dat de huidige verruiming van de ketenbepaling ook in de toekomst gehandhaafd blijft.  

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over de cao Sportverenigingen of over de wet Werk en Zekerheid? Neem dan contact op met ons Arbeidsloket. Dit kan door een e-mail te sturen naar Myra Illes, m.illes@hvdsg.nl

Meer nieuws

Impuls voor duurzame sportverenigingen in Groningen

Met HiBike vaker op de fiets naar school

Huis voor de Sport Groningen sportformateur in Leeuwarden

Ouderen blijven in beweging bij OldStars Sport Groningen

Sportkracht Noord lanceert SportMatchNoord

Westerkwartier gaat voor lokaal sportakkoord

meer nieuws in het archief