Zoek binnen hvdsg.nl...

Belangrijke (wets)wijzigingen voor sportwerkgevers per 1 januari 2018

Hierbij zetten wij voor sportwerkgevers vier relevante (wets)wijzigingen op een rij die per 1 januari 2018 in werking treden.

1. Minimumloon en periodieke verhoging

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen met ingang van 1 januari 2018. Klik hier voor meer info. Binnen de Cao Sportverenigingen worden de salarisschalen aangehouden die jaarlijks per september worden aangepast. Naast deze aanpassing kan een medewerker bij goed functioneren recht hebben op een periodieke verhoging. Hiervoor wordt als richtlijn 3% genomen.

In het kader van goed werkgeverschap adviseert Arbeidsloket om het functioneren van de medewerker te bespreken. Dit kan gaan over structurele punten in het werk, de werksfeer, de werkuitvoering en/of de werkomstandigheden. Door afspraken te maken wordt uiteindelijk de kwaliteit van het werk en de samenwerking beter. Op www.hvdsg.nl/arbeidsloket vindt u een leidraad voor een functioneringsgesprek.

2. Pensioenleeftijd naar 68 jaar

Per 1 januari 2018 wordt er een belangrijke wijziging in het pensioenstelsel doorgevoerd die invloed kan hebben op de pensioenregeling van uw medewerker. De pensioenrichtleeftijd (dit is niet hetzelfde als de AOW-gerechtigde leeftijd) gaat van 67 naar 68 jaar. De pensioenrichtleeftijd is een (reken)leeftijd die wordt gebruikt voor de berekening van de opbouw van het pensioen en de hoogte van de pensioenpremie. Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde en daarom heeft Arbeidsloket ook optie voor een pensioenvoorziening voor de werknemers. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op. 

3. Transitievergoeding

In bepaalde gevallen heeft uw werknemer recht op een financiële vergoeding bij ontslag. De maximale transitievergoeding gaat per 1 januari 2018 omhoog van €77.000 naar €79.000 of een bruto jaarsalaris (indien dit hoger is). De transitievergoeding bedraagt een derde maandsalaris per gewerkt jaar bij een dienstverband tot 10 jaar en een half maandsalaris per gewerkt jaar voor ieder jaar dat het dienstverband langer heeft geduurd dan 10 jaar. Wilt u weten of uw werknemer recht heeft op de transitievergoeding of deze laten berekenen? Neem dan contact met ons op.

4. Bijdrage werkgeversvereniging Netwerk in de Sport (NIDS)

Zoals eerder dit jaar gecommuniceerd is op 11 januari 2017 in Haarlem de werkgeversvereniging NIDS opgericht. Arbeidsloket is één van de vijf initiatiefnemers. Omdat uw vereniging de werkzaamheden aangaande het werkgeverschap momenteel door Arbeidsloket laat uitvoeren, is uw vereniging automatisch lid geworden van de werkgeversorganisatie NIDS. Aan een werkgeversvereniging zijn kosten verbonden voor uit te voeren werkzaamheden zoals onder andere: leden- en financiële administratie, cao-onderhandelingen en informatievoorziening o.a. via een website. Voor klanten van Arbeidsloket geldt een gereduceerd tarief en bedraagt de contributie slechts € 75,- per kalenderjaar. Gezien het tijdstip van bekendmaking, zijn bovengenoemde kosten in het jaar 2017 niet aan u doorberekend. Ook voor 2018 nemen wij voor bestaande klanten deze kosten voor onze rekening. In plaats van zoals eerder genoemd 2018 zullen wij vanaf 2019 worden deze kosten wel in rekening brengen. In aanloop hierop zullen wij deze kosten en de korting daarop vanaf januari inzichtelijk maken op de factuur.

Meer nieuws

Impuls voor duurzame sportverenigingen in Groningen

Met HiBike vaker op de fiets naar school

Huis voor de Sport Groningen sportformateur in Leeuwarden

Ouderen blijven in beweging bij OldStars Sport Groningen

Sportkracht Noord lanceert SportMatchNoord

Westerkwartier gaat voor lokaal sportakkoord

meer nieuws in het archief