Zoek binnen hvdsg.nl...

Advies en ondersteuning op maat

Huis voor de Sport Groningen biedt advies en ondersteuning op diverse gebieden. Onderstaand meer informatie over de thema's.

Accommodatie

Een goede accommodatie is voor sportverenigingen van groot belang voor het sportplezier en de veiligheid van leden en bezoekers. Accommodatiebeleid is daarom een onderwerp dat structureel op de agenda moet staan binnen de vereniging. Maar ook de vele wetten, voorschriften en regels op het gebied van milieu en horeca vragen om aandacht.
Huis voor de Sport Groningen kan u ondersteuning bieden en actuele informatie verstrekken over de diverse onderwerpen waarmee u binnen uw vereniging te maken kan krijgen, als:

 • Accommodatiebeheer en -exploitatie
 • Belastingen
 • Kantinebeheer
 • Energie en milieu
 • Huur en verhuur
 • Nieuwbouw en verbouw
 • Onderhoud en renovatie
 • Veiligheid

Beleid en organisatie

Het besturen van een vereniging is een zaak van kennis, kunde en creativiteit, maar ook van vooruitkijken en standpunten formuleren die de toekomst aangaan. Om juiste standpunten te kunnen bepalen en de juiste beslissingen te kunnen nemen is het echter zaak dat het bestuur goed nadenkt over de eigen identiteit en een goed beeld krijgt van wat er speelt in de vereniging, welke veranderingen er aan komen en hoe daarmee om te gaan.
Om systematisch na te denken over de toekomst van de vereniging is het opstellen van een beleidsplan en het periodiek toetsen daarvan noodzakelijk. Daartoe zal het bestuur inzicht moeten hebben in de sterke en zwakke kanten van de vereniging en waar bedreigingen en mogelijk nieuwe kansen liggen.
Huis voor de Sport Groningen heeft allerlei methodes voorhanden om samen met u de vereniging in kaart te brengen waardoor gerichte keuzes gemaakt kunnen worden.

Voorbeelden van hulpmiddelen:

 • SWOT-analyse
 • IK-sport
 • Segmentatieinstrument 

Financiën

Door alle wet- en regelgeving is het bijhouden van de financiën steeds complexer geworden. Vroeger ging de vereniging langs de leden om de contributie te innen en daarvan werden de kosten betaald. Tegenwoordig gaat alles digitaal en moeten verenigingen begrotingen en balansen opmaken.
Als verenigingen vragen hebben over de financiën kunnen ze contact opnemen met Huis voor de Sport Groningen voor individuele ondersteuning.

Fondswerving en sponsoring

De sportverenigingen hebben vaak moeite om financieel het hoofd boven water te houden. Hierdoor zijn veel sportverenigingen afhankelijk geworden van sponsoring en subsidie of fondsen. Sportsponsoring en fondswerving zijn winstgevend maar kosten wel creativiteit en tijd. Om de verenigingen te ondersteunen organiseert Huis voor de Sport Groningen sportsponsoring- en fondswervingcursussen om inzicht te krijgen hoe sportsponsoring/fondswerving werkt en krijgen de verenigingen ideeën en tips aangereikt om het te professionaliseren. De vereniging kan ook ondersteund worden met het schrijven van een sponsorplan of het doen van een fondsaanvraag.

Ledewerving en -behoud

Geen vereniging zonder leden! Een belangrijk aandachtspunt binnen een vereniging is daarom ledenwerving en minstens zo belangrijk ledenbehoud. Ledenwerving vraagt een gedegen voorbereiding. Je moet je afvragen hoeveel leden willen we werven, om welke doelgroepen gaat het en waar vind je potentiële leden? Vervolgens ga je aan de slag met de interne- en externe promotie, het maken van een planning waarbij je rekening houdt met budget, geschikte data, plaats (waar bereik ik de meeste potentiële leden) en bijvoorbeeld de inzet van vrijwilligers/leden. Er komen dus nog al wat aspecten kijken bij het werven van nieuwe leden. Huis voor de Sport Groningen kan uw vereniging hierbij ondersteunen en u helpen de juiste keuzes te maken.

Vrijwilligersbeleid

Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. Hoe zorg je er voor dat vrijwilligers zich binnen je organisatie prettig blijven voelen? Vrijwillige medewerkers vragen een aparte benadering, soms toegespitst op het individu. Hoe ga je hiermee om? Vaak is er behoefte aan duidelijke afspraken, regels en richtlijnen. Een helder vrijwilligersbeleid is daarom heel belangrijk.

Vrijwilligersbeleid bestaat over het algemeen uit het scheppen van voorwaarden voor het vrijwilligerswerk, het afstemmen tussen werk en vrijwilliger en het werven van vrijwilligers.
Kort samengevat gaat het om de volgende zaken:

• zorgen voor regelmatige scholing
• verzekeren van vrijwilligers
• bieden vergoedingen
• opstellen van een vrijwilligerscontract
• begeleiding en aansturing van vrijwilligers
• verdeling van verantwoordelijkheden
• uiten van waardering
• werven van nieuwe vrijwilligers
• expliciet vastleggen van het vrijwilligersbeleid

Huis voor de Sport Groningen kan helpen en adviseren bij het opstellen van een vrijwilligersbeleid.

Wet- en regelgeving

Sport in het algemeen en dus ook de amateursport is al geruime tijd sterk aan het professionaliseren. Als bestuurder van een sportvereniging heeft u tegenwoordig bijna net zoveel verantwoordelijkheden als een directeur van een bedrijf. U bent als bestuurder werkgever, organisator, horeca-uitbater, administrateur, eigenaar, huurder, verhuurder en werknemer tegelijk.
Bestuurders van sportverenigingen hebben bij de uitvoer van hun taken dagelijks te maken met veel wetten en regels. Sportaanbieders moeten meer dan voorheen voldoen aan verschillende eisen en verwachtingen. Hierdoor wordt het besturen van een sportvereniging steeds moeilijker en ingewikkelder. Om meer inzicht te geven in de complexiteit van wetten en regels waar de sportbestuurder in de praktijk mee te maken kan krijgen biedt Huis voor de Sport Groningen informatie en advies over:
• Drank- en Horecawet
• Warenwet
• Vrijwilligersvergoedingen
• Verzekeringen
• Tabakswet
• Auteursrechten
• Arbo-wet
• BHV (Bedrijfs Hulp Verlening)
• BTW-regelingen

Scholing

Huis voor de Sport Groningen biedt, op maat, deskundigheidsbevordering aan voor bestuursleden, vrijwilligers en trainers in de vorm van themabijeenkomsten (bv. Bijzonder gedrag), cursussen (bv. EHBSO) of een congres. Klik hier voor het aanbod.