Zoek binnen hvdsg.nl...

Arbeidszaken

Hieronder vindt u per onderdeel informatie waarmee uw sportvereniging te maken kan krijgen.

Inhoudsopgave

CAO sportverenigingen

Arbeidsloket werkt met de CAO voor sportverenigingen. Deze CAO is speciaal ontwikkeld voor het sport technisch kader binnen sportorganisaties. Sinds 1 juli 2011 kunnen de werknemers zelf kiezen of ze een pensioenvoorziening willen in hun CAO. Daardoor zijn er nu 2 CAO's, één met pensioen voorziening en één zonder. Alle leden van Arbeidsloket vallen automatisch onder één van deze CAO's.

Pensioenvoorziening CAO sportverenigingen

Al enige jaren is er door de Sportservicebureaus (waaronder Arbeidsloket) achter de schermen gewerkt aan de ontwikkeling van een pensioenvoorziening voor de sportleiders op lokaal niveau. Dat zijn de sportleiders die nu onder de werkingssfeer van de CAO Sportverenigingen vallen.

Het inrichten van deze voorziening heeft veel voeten in de aarde gehad. Maar, in de stellige overtuiging dat het realiseren van pensioenopbouw zeker op lange termijn een essentiële bijdrage levert aan het aantrekken en behouden van gekwalificeerd technisch kader, is volhard in het uitvoeren van deze opdracht. Uitgangspunt daarbij is altijd geweest dat het model zowel oog heeft voor de positie van de materieel werkgever als voor de positie van de sportleider. Met hulp van het pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) zijn wij hierin geslaagd.

De pensioenvoorziening kent de volgende belangrijke elementen:
· De beslissing om toe te treden is voorbehouden aan de sportleider;
· Deelname wordt opgebouwd in kleine stapjes verdeeld over 8 jaar;
· De pensioenpremie is op basis van 50%/50% verdeeld over de (materieel) werkgever en de sportleider.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de volgende folders:
· Informatie PFZW over pensioen (voor werkgever)
· Informatie PFZW over pensioen (voor werknemer)

Wilt u zich aanmelden voor pensioen dan kunt u hiervoor het aanmeldformulier pensioen gebruiken.

Onderhandelaarsakkoord 2018

Met FNV Sport & Bewegen is overeenstemming bereikt over de CAO Sportverenigingen ingaande 1 januari 2018 met een looptijd tot en met 31 december 2019. Lees hier de gemaakte afspraken. 

Functioneringsgesprek

In het kader van goed werkgeverschap adviseert Arbeidsloket om het functioneren van de trainer te bespreken. Dit kan gaan over structurele punten in het werk, de werksfeer, de werkuitvoering en/of de werkomstandigheden. Door afspraken te maken wordt uiteindelijk de kwaliteit van het werk en de samenwerking beter.

De CAO-partners zijn u hierin tegemoet gekomen en hebben daartoe een functioneringsformulier ontwikkeld dat vergezeld gaat  met een leidraad hoe u een functioneringsgesprek kunt opbouwen. Deze vindt u hieronder.

Leidraad functioneringsgesprek Leidraad functioneringsgesprek

Registratieformulier functioneringsgesprek Registratieformulier functioneringsgesprek

Heeft u hierover nog vragen dan kunt u contact opnemen met M. Illés, manager Arbeidsloket via telefoonnummer 050 - 8700100 of per mail arbeidsloket@hvdsg.nl

Beëindiging arbeidsovereenkomst

Er zijn verschillende redenen waardoor trainer en de vereniging uit elkaar gaan.

• Opzegging van tijdelijk of vast contract met wederzijds goedvinden
Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van het format beëindiging arbeidsovereenkomst . Daarmee bevestigt de vereniging te zijn overeengekomen met trainer/coach dat de samenwerking zal worden beëindigd. Dit kan afhankelijk van de situatie per direct of met in achtneming van de wettelijke opzegtermijn gebeuren. Na ontvangst van dit door beide partijen getekende formulier zal Arbeidsloket de (arbeids)overeenkomst ontbinden en zorgdragen voor een juiste afhandeling.

Eenzijdige opzegging, conflict of ontslag
In het geval van eenzijdige opzegging van trainer of vereniging zal alsnog tot een overeenkomst tussen beide partijen moeten worden gekomen d.m.v. een vaststellingsovereenkomst waarin ontbindende afspraken worden vastgelegd.
In het geval van een conflict kan Arbeidsloket ingeschakeld worden om te bemiddelen tussen trainer en vereniging. Mocht een conflict of andere reden toch tot ontslag leiden dan is Arbeidsloket beschikbaar voor juridisch advies en zullen dit traject verder begeleiden. Contactpersoon hiervoor is Myra Illes.

Vrijwilligersvergoeding

Vanaf 1 januari 2019 kunnen vrijwilligers een belastingvrije vergoeding krijgen van maximaal € 170 per maand of maximaal € 1.700 per jaar. Nu is deze vergoeding nog € 150 per maand of maximaal € 1.500 per jaar. Hieronder valt ook betaling in natura, zoals een voetbalshirt. Onkosten worden ook boven dit bedrag nog steeds vergoed, maar moeten worden aangetoond.
De belastingdienst onderscheidt twee mogelijkheden voor het vergoeden van onkosten, waaruit uw organisatie kan kiezen. Het combineren van beide is niet mogelijk! Doet u dit wel dan kan er een naheffing volgen over het netto uitgekeerde bedrag of een boete. De boete is afhankelijk van de schuldvraag en kan oplopen van 25 tot 100% over de naheffing.

1. Het vergoeden van werkelijk gemaakte kosten
Te denken valt aan o.a. werkelijke reiskosten, kosten abonnement vakbladen, etc.
Voor de belastingdienst is het van belang dat vrijwilligers geen (verkapte) beloning voor hun werkzaamheden ontvangen. Is dit wel het geval, dan zijn hierover premies en belastingen verschuldigd.

2. het uitbetalen van een standaard onkostenvergoeding
Een organisatie mag voor het onbelast vergoeden van de onkosten van vrijwilligers een vast bedrag per maand uitbetalen met een maximum per jaar. De hoogte van deze bedragen wordt jaarlijks vastgesteld.

Zie voor meer informatie Regeling vrijwilligersvergoeding.

Verzuimprotocol

Medewerkers in dienst van Arbeidsloket dienen zich bij arbeidsongeschiktheid te houden aan het verzuimprotocol.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Samen naar een veiliger sportklimaat
De gratis VOG voor vrijwilligers in uw sportvereniging


“Voetbalclub ontslaat pedofiele trainer”
“Softballtrainer veroordeeld voor seksueel misbruik”
“Zwemtrainer weggestuurd wegens ontucht”

Berichten zoals hierboven komen de laatste jaren regelmatig in het nieuws. Seksuele intimidatie in de sport komt helaas vaker voor dan je denkt. En elk geval van seksuele intimidatie is er één te veel. Om die reden hebben steeds meer sportverenigingen de preventie van seksuele intimidatie hoog op hun agenda staan.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Hoewel het moeilijk is om 100% te voorkomen dat seksuele intimidatie plaatsvindt, zijn er wel een aantal maatregelen die u als sportvereniging kunt nemen om de kans op ongewenst gedrag binnen uw vereniging te verkleinen. Het vragen van een VOG van personen met een functie binnen de club is één van die maatregelen. Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld training geven bij een sportclub.
Het aanvragen van een VOG kost geld. Maar voor verenigingen die VOG’s van hun vrijwilligers (willen gaan) vragen is er nu goed nieuws! Dankzij de subsidiemaatregel van het ministerie van Veiligheid en Justitie is het mogelijk om de kosten van VOG’s voor vrijwilligers in de sport, die werken met minderjarigen, vergoed te krijgen.

Op www.nocnsf.nl/vog vindt u alle informatie over de invoering van de gratis VOG in de sport, waaronder handleidingen voor het aanvraag- en declaratieproces van een VOG, tips voor verenigingen bij het invoeren van de VOG in hun vereniging, voorlichtingsfolders voor vrijwilligers en informatie over de achtergrond en spelregels van het project.

Ook voor niet-vrijwilligers is het mogelijk om een VOG aan te vragen. Echter hier zijn kosten aan verbonden, te weten € 30,05. Indien een sportorganisatie/vereniging haar personeel heeft aangesteld via Arbeidsloket dan kan een verzoek tot aanvragen ingediend worden bij Myra Illés, manager Arbeidsloket.

ZZP of dienstbetrekking

Is de trainer/coach in dienstbetrekking óf werkzaam als zelfstandige?
De belastingdienst heeft als standpunt: “fiscaal gezien bestaan er geen ZZP-ers binnen sportverenigingen, veelal is er sprake van een (fictieve) dienstbetrekking”.

Wanneer is er dan sprake van een (fictieve) dienstbetrekking?
Op deze vraag is niet eenduidig een antwoord te geven. Eén en ander is sterk afhankelijk van feiten en omstandigheden. Belangrijke pijlers hierbij zijn: (persoonlijke) arbeid, loon en gezag.

Een ZZP-er die structureel een x-aantal uren per week training geeft bij een vereniging wordt door de belastingdienst al gauw gezien als werknemer. Er is dan sprake van een (fictieve) dienstbetrekking.

Wat zijn de risico’s?
Als de belastingdienst de overeenkomst ziet als een (fictieve) dienstbetrekking dan kan het zijn dat de vereniging alsnog sociale lasten en premies moet afdragen. De VAR-verklaring is hierbij cruciaal. Beschikt de vereniging over een geldige, correcte VAR verklaring met daarin een juiste omschrijving van de werkzaamheden, dan is de vereniging niet verwijtbaar.
De belastingdienst zal vervolgens kijken naar de ZZP-er (trainer). Heeft hij/zij de juiste gegevens ingevuld bij het aanvragen van de VAR?

Als de belastingdienst van oordeel is dat er onjuiste gegevens zijn verstrekt, waardoor er een onjuiste VAR verklaring is afgegeven, dan kan de belastingdienst de verstrekte belastingkortingen terugdraaien wat behoorlijk in de cijfers kan lopen. Gevolg een flinke naheffingsaanslag en afhankelijk van de verwijtbaarheid een boete.

Loop geen risico!
Heeft u twijfel of er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking, neem dan contact op met Arbeidsloket. Wij kunnen u geheel vrijblijvend adviseren.

Minimumloon

De hoogte van het minimumloon hangt tot de leeftijd van 23 jaar af van uw leeftijd. De overheid past de bedragen van het minimumloon 2 keer per jaar aan de ontwikkeling van de gemiddelde cao-lonen in Nederland aan. Dit gebeurt op 1 januari en 1 juli.

klik hier voor een overzicht van alle bedragen

Wet Werk en Zekerheid

De Wet Werk en Zekerheid heeft gevolgen voor zowel werkgevers als werknemers. Sinds 2015 zijn er belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de flexwet, het ontslagrecht en nieuw zijn de zogenaamde transitievergoeding en de aanzegtermijn. Dit heeft voor een organisatie die mensen in dienst heeft gevolgen waar rekening mee gehouden moet worden. Hieronder kort een overzicht van de veranderingen.

Ketenbepaling
De ketenbepaling regelt dat elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd op een zeker moment overgaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De nieuwe wet Werk en Zekerheid bepaalde dat na drie arbeidsovereenkomsten binnen 24 maanden de aanstelling van een trainer/coach een vaste aanstelling zou worden. In de nieuwe cao Sportverenigingen mag hier van af geweken worden. Trainers die onder de werkingssfeer van de cao Sportverenigingen vallen, mogen in een periode van 48 maanden maximaal zes tijdelijke arbeidsovereenkomsten aangeboden krijgen voordat de arbeidsrelatie in een vaste aanstelling omgezet moet worden. Deze keten wordt verbroken wanneer de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar met een tussenpoos van minimaal 6 maanden of meer opvolgen.

We zijn erg blij met de handhaving omdat deze afspraak aansluit bij de praktijk. Immers, over het algemeen zijn beide partijen na vier jaar toe aan een andere uitdaging. En waar ze na die periode nog met elkaar willen doorgaan wordt een vaste aanstelling aangeboden. Sportverenigingen laten daarmee zien dat ze de medewerker waarderen en er vertrouwen in hebben.

Een belangrijk signaal van de sportvereniging naar de trainer, maar in algemene zin goed voor de arbeidsomstandigheden en - voorwaarden van de sportsector op het lokale niveau. 

De tekst van de het onderhandelingsakkoord is reeds verwerkt in de CAO sportverenigingen

Ontslagrecht
Sinds 1 juli 2015 is er één vaste route: ontslag om bedrijfseconomische redenen en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid gaat altijd via het UWV en ontslag om andere redenen gaat via de kantonrechter. De procedures kosten minder tijd en daarmee geld. Voor 1 juli 2015 kreeg de ene werknemer, via de kantonrechter, een gouden handdruk, terwijl de andere werknemer, via het UWV, zonder vergoeding op straat kwam te staan. Dat verschil is komen te vervallen.

Transitievergoeding
Door de Wet Werk en Zekerheid verdween op 1 juli 2015 de kantonrechtersformule en werd vervangen door de transitievergoeding (art. 7: 763 BW). Deze vergoeding dient als compensatie voor ontslag en moet de overgang naar een andere baan gemakkelijker maken. Een werknemer is niet verplicht deze transitievergoeding aan te wenden voor bijvoorbeeld scholing of begeleiding van- werk-naar-werk en de transitievergoeding kan niet uitgesloten worden in de arbeidsovereenkomst. 

Wanneer heb je als trainer recht op de transitievergoeding?

Een trainer heeft recht op de vergoeding wanneer de arbeidsovereenkomst:

 • is beëindigd na 1 juli 2015;

 • een minimale duur heeft van 24 maanden;

 • door de sportvereniging is opgezegd;

 • op initiatief van de vereniging door de kantonrechter is ontbonden;

 • wanneer de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet door de vereniging wordt verlengd;

 • beëindigd wordt als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de vereniging en daardoor door de trainer is opgezegd of verzocht is te ontbinden. 

Ook wanneer de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte wordt opgezegd door de vereniging, heeft de langdurig zieke trainer recht op een transitievergoeding.

Wanneer heb je als trainer geen recht op de transitievergoeding?

Een trainer heeft geen recht op de vergoeding wanneer de arbeidsovereenkomst:

 • eindigt of niet wordt voorgezet nadat hij of zij de AOW-gerechtigde leeftijd of een hogere of lagere overeengekomen pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt;

 • beëindigd wordt als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen van de trainer (diefstal, ontslag op staande voet);

 • met wederzijds goedvinden beëindigd wordt;

 • bij faillissement of surseance van betaling van de sportvereniging;

 • indien de trainer korter dan 2 jaar in dienst is;

 • wanneer de beëindigingsdatum van de arbeidsovereenkomst ligt voor het bereiken van de 18 jarige leeftijd en de trainer ten hoogste 12 uur per week heeft gewerkt;

 • er een afwijkende regeling is in de van toepassing zijnde cao.

De hoogte van de transitievergoeding
De transitievergoeding bedraagt de eerste 10 jaar 1/3 maandsalaris per dienstjaar en daarna 1/2 maandsalaris per dienstjaar. De transitievergoeding bedraagt maximaal 75.000 euro bruto of één jaarsalaris wanneer dat hoger is dan 75.000 euro bruto. Voor trainers die bij het einde van het dienstverband 50 jaar of ouder zijn terwijl hun dienstverband tenminste 10 jaar heeft geduurd, geldt tot 1 januari 2020 een overgangsregeling, zij ontvangen één maandsalaris bruto voor ieder jaar dat ze na het bereiken van de leeftijd van 50 jaar bij de vereniging in dienst zijn geweest.  Deze regeling geldt niet voor sportverenigingen met minder dan 25 werknemers.

Het berekenen van het aantal dienstjaren
Voor het bepalen van de duur van de arbeidsovereenkomst moet de duur van de opvolgende arbeidsovereenkomsten samengeteld worden. Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die elkaar binnen zes maanden opvolgen worden opgeteld. De tussenpozen tellen niet mee voor de berekening van de duur van het dienstverband en de hoogte van de transitievergoeding. 

Kleine werkgevers
Voor kleine organisaties (met minder dan 25 werknemers) die om bedrijfseconomische redenen de arbeidsovereenkomst willen beëindigen geldt tot 1 januari 2020 nog een uitzondering. Om in aanmerking te komen voor deze uitzondering moet er sprake zijn van zeer ernstige financiële problemen bij uw sportvereniging. U kunt hiervoor een Verklaring financiële situatie aanvragen bij het UWV. 

Het loonbegrip bij de transitievergoeding
Voor de transitievergoeding geldt hetzelfde loonbegrip als bij bepaling van de Kantonrechtersformule (de zogenaamde b-factor). Dit omvat:

 • 8% vakantietoeslag

 • Eindejaarsuitkering en/of 13e maandag

 • De transitiekosten: dit zijn kosten die een vereniging heeft gemaakt bij dreigend ontslag om werkloosheid te voorkomen of om deze periode zo kort mogelijk te laten duren, zoals outplacement;

 • De inzetbaarheidskosten: dit zijn kosten die een vereniging tijdens het dienstverband heeft gemaakt om de trainer te ontwikkelen en op te leiden, met als doel zijn brede inzetbaarheid te bevorderen. Deze kosten mogen geen directe relatie hebben met de functie of gericht zijn op duurzame inzetbaarheid binnen de sportvereniging, maar moeten de toekomstige arbeidsmarktpositie van de trainer (buiten de organisatie) verbeteren. Zoals bijvoorbeeld een talencursus.

 • De loonkosten die gemaakt zijn tijdens een verlengde opzegtermijn, mits de trainer gedurende die extra opzegtermijn volledig vrijgesteld is van arbeid. 

Zowel transitie-als inzetbaarheidskosten kunnen alleen in mindering worden gebracht wanneer ze gemaakt zijn in de vijf jaar voor de beëindigingsdatum èn als de vereniging en trainer over het in mindering brengen vooraf schriftelijk overeenstemming hebben bereikt.

Cao Sportvereniging
Bij cao kunnen afspraken gemaakt worden over het in mindering brengen van kosten op de transitievergoeding. Hierover hoeven de trainer en vereniging dan geen overeenstemming te bereiken. Zo zijn de cao-partners van de cao Sportverenigingen overeengekomen dat scholingskosten die gericht zijn op het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van de trainer/coach, met inbegrip van kosten met betrekking sport specifieke opleidingen, afgetrokken mogen worden van de transitievergoeding.

Wilt u meer informatie over de wet Werk en Zekerheid? Neem dan contact op met Myra Illés van Stichting Arbeidsloket via nummer 050 - 87 00 100.

Aanzegtermijn
Sinds 1 januari 2015 geldt er een aanzegtermijn van één maand bij overeenkomsten van 6 maanden of langer.  Dit houdt in dat wij, als formele werkgever bij tijdelijke krachten met een contract van zes maanden of langer, uiterlijk een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst schriftelijk (brief of e-mail) moeten laten weten of de werkgever de arbeidsovereenkomst wil voortzetten en onder welke voorwaarden. De aanzegtermijn geldt ook voor opvolgende contracten van zes maanden of langer.

Bij verzuim heeft de werknemer recht op een extra maand loon, ook als de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet. De aanzegtermijn geldt ook voor tijdelijke contracten die vóór inwerkingtreding (van de wet) zijn aangegaan en na 1 januari 2015 beëindigd zijn. Het is dus zaak om tijdig te inventariseren: welke tijdelijke contracten aflopen; welke werknemers u een verlenging wilt aanbieden en voor hoe lang. Arbeidsloket helpt de vereniging daar uiteraard bij.

Ca. 2 maanden voor aflopen van de arbeidsovereenkomst zullen wij de vereniging een bericht sturen met het verzoek binnen 2 weken te reageren. Bij het uitblijven van reactie zullen wij de medewerker uit dienst melden. Mocht het contract achteraf toch worden verlengd, dan kan dat uiteraard nog.

Werkgeversorganisatie voor sportverenigingen

Op 11 januari 2017 is in Haarlem de werkgeversvereniging Netwerk in de Sport (NIDS) opgericht. Arbeidsloket is één van de vijf initiatiefnemers. Arbeidsloket ontzorgt ruim 250 sportverenigingen in de provincie Groningen door het volledige werkgeverschap uit te voeren. De cao Sportverenigingen is automatisch van toepassing op verenigingen die het werkgeverschap aan Arbeidsloket uitbesteedt.

Aan een werkgeversvereniging zijn kosten verbonden voor uit te voeren werkzaamheden zoals onder andere: leden- en financiële administratie, cao-onderhandelingen en informatievoorziening o.a. via een website. Voor klanten van Arbeidsloket geldt een gereduceerd tarief en bedraagt de contributie slechts € 75,- per kalenderjaar.

De amateursport vraagt om maatwerk, zeker op het vlak van werkgeverschap. Waarbij je als verenigingsbestuurder in de rol van werkgever van bijvoorbeeld een trainer graag langere tijd met tijdelijke arbeidscontracten werkt. Klanten van Arbeidsloket konden reeds gebruik maken van een verruiming van de ketenregeling via de cao Sportverenigingen.

Maar sinds de oprichting kunnen ook sportverenigingen, die zelf het werkgeverschap op zich nemen, aansluiten bij de door Netwerk in de Sport op te richten werkgeversorganisatie. Door lid te worden van deze nieuwe werkgeversorganisatie zal de cao Sportverenigingen automatisch van toepassing zijn op kleine sportwerkgevers. Deze cao is specifiek ontwikkeld voor sportverenigingen en draagt bij tot de professionalisering van de lokale sportwereld.

In deze cao is bijvoorbeeld een uitzondering op de ketenbepaling opgenomen waardoor 6 contracten in 4 jaar kunnen worden overeengekomen voordat een contract voor onbepaalde tijd ontstaat.

Mocht u hierover nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Myra Illés op telefoonnummer 050-87 00 100 of 06-199 69 892.